Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Malcu

Szkoła Podstawowa w Malcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spmalec.edukacja.kety.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą:

  1. nie zachowywać właściewej hierarchii nagłówków,
  2. być prezentowane w formie graficznej bez dostępu do wersji tekstowej
  3. niekóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor SP w Malcu, adres poczty elektronicznej: spmalec@edukacja.kety.pl, telefon: 33 845 53 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku szkoły

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: frontowe dla  nauczycieli i petentów, z tyłu szkoły wejście przez szatnię dla uczniów i rodziców oraz dostawców artykułów spożywczych. Z tyłu budynku mogą wejść również  osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Dostępność wejścia do budynku sali gimnastycznej

Do budynku sali gimnastycznej prowadzi jedno wejście: frontowe dla dzieci, rodziców, nauczycieli, petentów oraz pracowników obsługi.  Do budynku nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada 2 duże parkingi przed budynkiem.  Budynek sali gimnastycznej nie posiada parkingu.

 

Dostępność toalety

Toalety w budynku szkoły  nie są dostępne dla interesantów. Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Toalety w budynku sali gimnastycznej są dostępne dla interesantów. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy:

W budynku szkoły nie ma dostępnej windy, korytarze na parterze są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

W budynku sali gimnastycznej nie ma dostępnej windy, korytarze  nie są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Inne:

W budynku szkoły i sali gimnastycznej  nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill'a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

 

Do budynku szkoły i sali gimnastycznej  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

- mają prawo do załatwienia spraw przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osobą fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej:

- powinny zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres spmalecy@edukacja.kety.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

 

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.